Αναστασία Ζάννη “Κοινωνικός Αποκλεισμός και Επιθετικότητα ή Επιθετικότητα και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Το Σχολείο ως Μεσολαβητής στη Σχέση τους”
Πρακτικά 4ου Ψυχολογικού Συνεδρίου Κύπρου, σσ 73-80, Λευκωσία 2002. ISBN: 9963-552-27-2.